Remove Ads

Ang Dating Biblia

Font


1 Chronicles 11 Si Adam, si Seth, si Enos;
2 Si Cainan, si Mahalaleel, si Jared;
3 Si Enoch, si Mathusalem, si Lamech,
4 Si Noe, si Sem, si Cham, at si Japhet.
5 Ang mga anak ni Japhet: si Gomer, at si Magog, at si Dadai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesec, at si Tiras.
6 At ang mga anak ni Gomer: si Askenaz at si Riphath, at si Thogorma.
7 At ang mga anak ni Javan: si Elisa, at si Tharsis, si Chithim at si Dodanim.
8 Ang mga anak ni Cham: si Chus, at si Misraim, si Phuth, at si Canaan.
9 At ang mga anak ni Chus: si Seba, at si Havila, at si Sabtha, at si Racma, at si Sabtecha. At ang mga anak ni Racma: si Seba, at si Dedan.
10 At naging anak ni Chus si Nimrod: siya ang nagpasimulang naging makapangyarihan sa lupa.
11 At naging anak ni Misraim si Ludim, at si Ananim, at si Laabim, at si Nephtuim,
12 At si Phetrusim, at si Chasluim (na pinanggalingan ng mga Filisteo), at si Caphtorim.
13 At naging anak ni Canaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Heth,
14 At ang Jebuseo, at ang Amorrheo, at ang Gergeseo,
15 At ang Heveo, at ang Araceo, at ang Sineo,
16 At ang Arvadeo, at ang Samareo, at ang Hamatheo.
17 Ang mga anak ni Sem: si Elam, at si Assur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram, at si Hus, at si Hul, at si Gether, at si Mesec.
18 At naging anak ni Arphaxad si Sela, at naging anak ni Sela si Heber.
19 At si Heber ay nagkaanak ng dalawang lalake: ang pangalan ng isa'y Peleg; sapagka't sa kaniyang mga kaarawan ay nakalatan ng tao ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joctan.
20 At naging anak ni Joctan si Elmodad, at si Seleph, at si Asarmaveth, at si Jera,
21 At si Adoram, at si Uzal, at si Dicla;
22 At si Hebal, at si Abimael, at si Seba;
23 At si Ophir, at si Havila, at si Jobab. Lahat ng ito'y mga anak ni Joctan.
24 Si Sem, si Arphaxad, si Sela;
25 Si Heber, si Peleg, si Reu;
26 Si Serug, si Nachor, si Thare;
27 Si Abram, (na siyang Abraham.)
28 Ang mga anak ni Abraham: si Isaac, at si Ismael.
29 Ito ang kanilang mga lahi: ang panganay ni Ismael, si Nabajot; saka si Cedar, at si Adbeel, at si Misam,
30 Si Misma, at si Duma, si Maasa; si Hadad, at si Thema,
31 Si Jetur, si Naphis, at si Cedma. Ito ang mga anak ni Ismael.
32 At ang mga anak ni Cethura, na babae ni Abraham: kaniyang ipinanganak si Zimram, at si Jocsan, at si Medan, at si Madian, at si Isbac, at si Sua. At ang mga anak ni Jocsan: si Seba, at si Dan.
33 At ang mga anak ni Madian: si Epha, at si Epher, at si Henoch, at si Abida, at si Eldaa. Lahat ng ito'y mga anak ni Cethura.
34 At naging anak ni Abraham si Isaac. Ang mga anak ni Isaac: si Esau, at si Israel.
35 Ang mga anak ni Esau: si Eliphas, si Rehuel, at si Jeus, at si Jalam, at si Cora.
36 Ang mga anak ni Eliphas: si Theman, at si Omar, si Sephi, at si Gatham, si Chenas, at si Timna, at si Amalec.
37 Ang mga anak ni Rehuel: si Nahath, si Zera, si Samma, at si Mizza.
38 At ang mga anak ni Seir: si Lotan at si Sobal at si Sibeon at si Ana, at si Dison at si Eser at si Disan.
39 At ang mga anak ni Lotan: si Hori at si Homam: at si Timna ay kapatid na babae ni Lotan.
40 Ang mga anak ni Sobal: si Alian at si Manahach at si Ebal, si Sephi at si Onam. At ang mga anak ni Sibeon: si Aia at si Ana.
41 Ang mga anak ni Ana: si Dison. At ang mga anak ni Dison: si Hamran at si Hesban at si Ithran at si Cheran.
42 Ang mga anak ni Eser: si Bilham, at si Zaavan, at si Jaacan. Ang mga anak ni Disan: si Hus at si Aran.
43 Ang mga ito nga ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom bago naghari ang sinomang hari sa mga anak ni Israel: si Belah na anak ni Beor: at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Dinaba.
44 At namatay si Belah, at si Jobab na anak ni Zera na taga Bosra ay naghari na kahalili niya.
45 At namatay si Jobab, at si Husam sa lupain ng mga Themaneo ay naghari na kahalili niya.
46 At namatay si Husam, at si Adad na anak ni Bedad na sumakit kay Madian sa parang ng Moab, ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Avith.
47 At namatay si Adad, at si Samla na taga Masreca ay naghari na kahalili niya.
48 At namatay si Samla, at si Saul na taga Rehoboth sa tabi ng Ilog ay naghari na kahalili niya.
49 At namatay si Saul, at si Baal-hanan na anak ni Achbor ay naghari na kahalili niya.
50 At namatay si Baal-hanan, at si Adad ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Pai: at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Meetabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Me-zaab.
51 At namatay si Adad. At ang mga pangulo ng Edom: ang pangulong Timna, ang pangulong Alia, ang pangulong Jetheh;
52 Ang pangulong Oholibama, ang pangulong Ela, ang pangulong Phinon;
53 Ang pangulong Chenaz, ang pangulong Theman, ang pangulong Mibzar;
54 Ang pangulong Magdiel, ang pangulong Iram. Ito ang mga pangulo ng Edom.