Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


1 Mosebok 101 Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet: De fikk sønner efter vannflommen.
2 Jafets sønner var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras.
3 Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma.
4 Og Javans sønner var Elisa og Tarsis, Kittim og Dodanim.
5 Fra disse bredte de som bor på hedningenes kyster, sig ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, efter sine ætter, i sine folkeslag.
6 Og Kams sønner var Kus og Misra'im og Put og Kana'an.
7 Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka, og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.
8 Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden.
9 Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod.
10 Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear.
11 Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot-Ir og Kalah
12 og Resen mellem Ninive og Kalah; dette er den store stad.
13 Og Misra'im blev stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne
14 og patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne.
15 Og Kana'an blev far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het
16 og til jebusittene og amorittene og girgasittene
17 og hevittene og arkittene og sinittene
18 og arvadittene og semarittene og hamatittene; siden bredte kana'anittenes ætter sig videre ut.
19 Og kana'anittenes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma og Gomorra og Adma og Sebo'im like til Lesa.
20 Dette var Kams barn, efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
21 Også Sem fikk barn; han var stamfar til alle Ebers barn og var den eldste bror av Jafet.
22 Sems sønner var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram.
23 Og Arams sønner var Us og Hul og Geter og Mas.
24 Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk sønnen Eber.
25 Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden; og hans bror hette Joktan.
26 Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah
27 og Hadoram og Usal og Dikla
28 og Obal og Abimael og Sjeba
29 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.
30 De hadde sine bosteder i fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar.
31 Dette var Sems barn efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
32 Dette var Noahs sønners ætter efter sin avstamning, i sine folkeslag; og fra dem har folkene utbredt sig på jorden efter vannflommen.