Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


1 Kongebok 41 Kong Salomo var konge over hele Israel.
2 Og dette var hans fornemste menn: Asarja, sønn av Sadok, var prest;
3 Elihoref og Akia, sønner av Sisa, var statsskrivere; Josafat, Akiluds sønn, var historieskriver;
4 Benaja, Jojadas sønn, var høvding over hæren; Sadok og Abjatar var prester;
5 Asarja, Natans sønn, var over fogdene; Sabud, Natans sønn, var prest, kongens venn;
6 Akisar var slottshøvding; Adoniram, Abdas sønn, hadde opsyn med dem som gjorde pliktarbeid.
7 Salomo hadde satt tolv fogder over hele Israel; de forsynte kongen og hans hus med fødevarer; en måned om året hadde hver av dem å forsyne ham.
8 Dette var deres navn: Hurs sønn på Efra'im-fjellet;
9 Dekers sønn i Makas og Sa'albim og Bet-Semes og Elon-Bet-Hanan;
10 Heseds sønn i Arubbot; han hadde Soko og hele Hefer-bygden;
11 Abinadabs sønn hadde hele Dors høiland; han hadde Tafat, Salomos datter, til hustru;
12 Ba'ana, Akiluds sønn, hadde Ta'anak og Megiddo og hele Bet-Sean, som ligger ved siden av Sartan nedenfor Jisre'el, fra Bet-Sean til Abel-Mehola og bortenfor Jokmeam;
13 Gebers sønn i Ramot i Gilead; han hadde Ja'irs, Manasses sønns byer i Gilead; han hadde også Argob-bygden i Basan, seksti store byer med murer og kobberbommer;
14 Akinadab, Iddos sønn, hadde Mahana'im;
15 Akima'as i Naftali; også han hadde tatt en datter av Salomo til hustru; hun hette Basmat;
16 Ba'ana, sønn av Husai, i Aser og i Alot;
17 Josafat, sønn av Paruah, Issakar;
18 Sime'i, sønn av Ela, i Benjamin;
19 Geber, sønn av Uri, i Gileads land - det land som amoritterkongen Sihon og Basans konge Og hadde hatt - han var den eneste foged i de bygder.
20 Juda og Israel var så mange som sanden ved havet; de åt og drakk og var glade.
21 Og Salomo rådet over alle kongerikene fra elven til filistrenes land og like til Egyptens landemerke; de kom med gaver og tjente Salomo sÃ¥ lenge han levde.
22 Av fødevarer gikk det hos Salomo for hver dag med tretti kor fint mel og seksti kor vanlig mel,
23 ti gjødde okser og tyve drifteokser og hundre stykker småfe foruten hjorter og rådyr og dådyr og gjødde fugler.
24 For han rådet over hele landet vestenfor elven, fra Tifsah like til Gasa, over alle kongene vestenfor elven, og han hadde fred på alle kanter rundt omkring.
25 Og Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre, fra Dan like til Be'erseba, så lenge Salomo levde.
26 Salomo hadde firti tusen stallrum for sine vognhester og tolv tusen hestfolk.
27 De fogder som er nevnt ovenfor, forsynte hver sin måned kong Salomo og alle som gikk til kong Salomos bord; de lot det ikke fattes på noget.
28 Og bygget og halmen til vognhestene og traverne førte de til det sted hvor det skulde være, hver efter som det var ham foreskrevet.
29 Gud gav Salomo visdom og overmåte megen innsikt og en forstand vidt omfattende som sanden på havets bredd.
30 Salomos visdom var større enn alle Østens barns visdom og all egypternes visdom.
31 Han var visere enn alle mennesker - visere enn esrahitten Etan og Mahols sønner Heman og Kalkol og Darda, og hans navn var kjent blandt alle hedningefolkene rundt omkring.
32 Han laget tre tusen ordsprog, og hans sanger var et tusen og fem.
33 Han talte om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut på veggen, og han talte om dyrene og om fuglene og om krypet og om fiskene.
34 Og de kom fra alle folk for å høre Salomos visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom.