Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


1 Krønikebok 61 Levis sønner var Gerson, Kahat og Merari.
2 Og Kahats sønner var Amram, Jishar og Hebron og Ussiel.
3 Og Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam; og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
4 Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua,
5 og Abisua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk sønnen Ussi,
6 og Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk sønnen Merajot;
7 Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,
8 og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Akima'as,
9 og Akima'as fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk sønnen Johanan,
10 Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste i det hus som Salomo hadde bygget i Jerusalem.
11 Og Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub,
12 og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Sallum,
13 og Sallum fikk sønnen Hilkias, og Hilkias fikk sønnen Asarja,
14 og Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak.
15 Josadak drog med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar.
16 Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari.
17 Og dette er navnene på Gersoms sønner: Libni og Sime'i.
18 Og Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel.
19 Meraris sønner var Mahli og Musi. Dette var levittenes ætter efter deres fedre.
20 Gersoms sønner var: hans sønn Libni; hans sønn Jahat; hans sønn Simma;
21 hans sønn Joah; hans sønn Iddo; hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai.
22 Kahats sønner var: hans sønn Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn Assir;
23 hans sønn Elkana og hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir;
24 hans sønn Tahat; hans sønn Uriel; hans sønn Ussia og hans sønn Saul.
25 Og Elkanas sønner var Amasai Og Akimot;
26 hans sønn var Elkana; hans sønn var Sofai og hans sønn Nahat;
27 hans sønn Eliab; hans sønn Jeroham; hans sønn Elkana.
28 Og Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia.
29 Meraris sønn var Mahli; hans sønn var Libni; hans sønn Sime i; hans sønn Ussa;
30 hans sønn Simea; hans sønn Haggija; hans sønn Asaja.
31 Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro,
32 og de gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt - tabernaklet - inntil Salomo bygget Herrens hus i Jerusalem, og de stod der og utførte sin tjeneste således som det var dem foreskrevet -
33 dette var de som stod der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel,
34 sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah,
35 sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai,
36 sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja,
37 sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah,
38 sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn.
39 Og hans bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,
40 sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija,
41 sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja,
42 sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sime'i,
43 sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi.
44 Og Meraris sønner, deres brødre, stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi, sønn av Abdi, sønn av Malluk,
45 sønn av Hasabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkias,
46 sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Semer,
47 sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn av Merari, sønn av Levi.
48 Og deres brødre, de andre levitter, var gitt til Ã¥ utføre alle slags tjeneste i tabernaklet - Guds hus.
49 Men Aron og hans sønner ofret på brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret og var satt til å utføre all tjeneste i det Aller-helligste og til å gjøre soning for Israel efter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt.
50 Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar; hans sønn Pinehas; hans sønn Abisua;
51 hans sønn Bukki; hans sønn Ussi; hans sønn Serahja;
52 hans sønn Merajot; hans sønn Amarja; hans sønn Akitub;
53 hans sønn Saddok; hans sønn Akima'as.
54 Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for,
55 de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring;
56 men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn.
57 Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder
58 og Hilen med jorder, Debir med jorder
59 Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder,
60 og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter.
61 Men de andre Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del.
62 Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan.
63 Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme.
64 Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder.
65 De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn.
66 Og de andre av Kahats barns ætter fikk av Efra'ims stamme disse byer som skulde høre dem til:
67 tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder
68 og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder
69 og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder,
70 og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt.
71 Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder,
72 og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder
73 og Ramot med jorder og Anem med jorder,
74 og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder
75 og Hukok med jorder og Rehob med jorder,
76 og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder.
77 Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder,
78 og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder
79 og Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder,
80 og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana'im med jorder
81 og Hesbon med jorder og Jaser med jorder.