Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Romerne 161 Jeg anbefaler eder Føbe, vår søster, som er menighets-tjenerinne i Kenkreæ,
2 at I tar imot henne i Herren, som det sømmer sig for de hellige, og går henne til hånde i alt som hun måtte trenge eders hjelp i; for hun har også gått mange til hånde, ja mig selv.
3 Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus,
4 de som har våget sitt eget liv for mitt, og som ikke alene jeg takker, men også alle menigheter av hedningene,
5 og hils menigheten i deres hus. Hils Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus.
6 Hils Maria, som har arbeidet meget for eder.
7 Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.
8 Hils Amplias, min elskede i Herren.
9 Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og Stakys, min elskede.
10 Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus.
11 Hils Herodion, min frende. Hils dem av Narkissus' hus som er i Herren.
12 Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils Persis, den elskede, som har arbeidet meget i Herren.
13 Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor.
14 Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, og brødrene hos dem.
15 Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas, og alle de hellige hos dem.
16 Hils hverandre med et hellig kyss! Alle Kristi menigheter hilser eder.
17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;
18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de de enfoldiges hjerter.
19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde.
20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!
21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder.
22 Jeg Tertius, som nedskriver brevet, hilser eder i Herren.
23 Gajus, min og hele menighetens vert, hilser eder. Erastus, byens regnskapsfører, og broderen Kvartus hilser eder.
24 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.
25 Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,
26 men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,
27 ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.