Remove Ads

Det Norsk Bibelselskap 1930

Font


Josvas 121 Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie på østsiden av Jordan, fra Arnon-åen til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst:
2 Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-åen, fra midten av åen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-åen, som er grensen mot Ammons barn,
3 og over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene.
4 Likedan inntok de det land som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre'i
5 og rådet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma'akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilhørte Sihon, kongen i Hesbon.
6 Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom.
7 Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se'ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres ættegrener -
8 i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana'anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land:
9 kongen i Jeriko én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én,
10 kongen i Jerusalem én, kongen i Hebron én,
11 kongen i Jarmut én, kongen Lakis én,
12 kongen i Eglon én, kongen i Geser én,
13 kongen i Debir én, kongen i Geder én,
14 kongen i Horma én, kongen i Arad én,
15 kongen i Libna én, kongen i Adullam én,
16 kongen i Makkeda én, kongen i Betel én,
17 kongen i Tappuah én, kongen i Hefer én,
18 kongen i Afek én, kongen i Lassaron én,
19 kongen i Madon én, kongen i Hasor én,
20 kongen i Simron-Meron én, kongen i Aksaf én,
21 kongen i Ta'anak én, kongen i Megiddo én,
22 kongen i Kedes én, kongen i Jokneam ved Karmel én,
23 kongen i Dor på Dor-høidene én, kongen over Gojim ved Gilgal én,
24 kongen i Tirsa én, i alt en og tretti konger.