Remove Ads

Hungarian Bible

Font


1 Krónika 241 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
2 Nádáb és Abihú még atyjuk elõtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
3 És elosztá õket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az õ tisztök szerint a szolgálatra.
4 Eleázár fiai között pedig több fõember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták õket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat fõember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
5 Eloszták pedig õket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
6 És beírá õket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségébõl] való íródeák, a király elõtt és a fejedelmek elõtt, Sádók pap elõtt; Ahimélek elõtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfõi elõtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségébõl.]
7 Esék pedig az elsõ sors Jojáribra; a második Jedájára;
8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;
11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
19 Ez az õ hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az õ atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
21 A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fõ.
22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
23 A [Hebron] fiai közül [elsõ] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
27 Mérárinak Jaázijától, az õ fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
28 Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai.
29 Kistõl: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az õ családjaik szerint.
31 Ezek is sorsot vetének az õ atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király elõtt, Sádók és Ahimélek elõtt, és a papok és Léviták családfõi elõtt, a fõ a kisebbekkel egyformán.