Remove Ads

Hungarian Bible

Font


1 Krónika 31 Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsõszülötte vala Amnon, a Jezréelbõl való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelbõl való Abigailtól.
2 Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
3 Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az õ feleségétõl, Eglától való.
4 [E] hat [fia] születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék.
5 Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától.
6 És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
7 Nógah, Néfeg és Jáfia.
8 És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen.
9 Mindezek a Dávid fiai, az õ ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár.
10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát.
11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás.
12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám.
13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse.
14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
15 Jósiásnak pedig fiai: elsõszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik.
16 Jójákim fiai: az õ fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás.
17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.
18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia.
19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az õ hugok vala Selómit.
20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, [ezek] öten.
21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; [és] Refája fiai [és] Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai.
22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan.
23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman.
24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; [ezek] heten.