Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Zsoltárok 1491 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje õt a kegyesek gyülekezete!
2 Örvendezzen Izráel az õ teremtõjében: Sionnak fiai örüljenek az õ királyukban!
3 Dicsérjék az õ nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4 Mert kedveli az Úr az õ népét, a szenvedõket szabadulással dicsõíti meg.
5 Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6 Isten-dicsõítés legyen torkukban, kétélû fegyver kezeikben;
7 Hogy bosszút álljanak a pogányokon, [és] megfenyítsék a nemzeteket!
8 Hogy lánczra fûzzék királyaikat, fõembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9 Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsõség ez az õ minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!