Remove Ads

Hungarian Bible

Font


4 Mózes 341 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségûl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az õ határai szerint),
3 Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétõl napkelet felé.
4 És kerüljön a határ dél felõl az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.
5 Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
6 A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
7 Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertõl fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
8 A Hór hegyétõl vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
9 És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
10 A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.
11 És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
12 Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az õ határai szerint köröskörül.
13 És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felõl parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;
14 Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az õ atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az õ atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az õ örökségöket.
15 Két törzs és egy fél törzs megkapta az õ örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felõl.
16 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl Káleb, a Jefunné fia.
20 A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel, az Ammihúd fia.
21 A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon fia.
22 A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem, a Jógli fia.
23 A József fia közül, a Manasse fiainak törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efód fia.
24 Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25 És a Zebulon fiainak törzsébõl Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.
26 És az Izsakhár fiainak törzsébõl Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27 És az Áser fiainak törzsébõl Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28 És a Nafthali fiainak törzsébõl Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
29 Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.