Remove Ads

Hungarian Bible

Font


1 Timóteushoz 21 Intelek azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
2 Királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk elõtt,
4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
6 A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
7 A mi végett rendeltettem én hirdetõvé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
13 Mert Ádám teremtetett elsõnek, azután Éva.
14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bûnbe esett:
15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.