Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Józsué 151 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az õ családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.
2 Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek szélétõl, a tengernyelvtõl fogva, a mely délfelé fordul.
3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délrõl Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
4 Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
5 Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtõl, a Jordán végétõl [kezdõdik.]
6 És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
7 És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyébõl, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.
8 Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.
9 És hajlik e határ a hegynek tetejétõl a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.
10 Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának.
11 Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
12 A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az õ házoknépe szerint.
13 Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront.
14 És kiûzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
15 És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelõtt Kirjáth- Széfer volt.
16 És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
17 Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az õ leányát feleségül.
18 És lõn, hogy a mikor eljöve az, biztatá õt, hogy kérjen az õ atyjától mezõt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?
19 Õ pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felsõ forrást és az alsó forrást.
20 Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az õ családjaik szerint.
21 A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtõl kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;
22 Kina, Dimóna és Adada;
23 Kedes, Hásor és Ithnán;
24 Zif, Télem és Bealóth;
25 Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;
26 Amam, Séma és Móláda;
27 Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;
28 Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
29 Baála, Ijjim és Eczem;
30 Elthólád, Keszil és Hormah;
31 Siklág, Madmanna és Szanszanna;
32 Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.
33 A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh;
34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;
35 Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
36 Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.
37 Senán, Hadása és Migdal-Gad;
38 Dilán, Miczpe és Jokteél;
39 Lákis, Boczkát és Eglon;
40 Kabbon, Lahmász és Kitlis;
41 Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.
42 Libna, Ether és Asán;
43 Jifta, Asná és Neczib;
44 Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.
45 Ekron, ennek mezõvárosai és falui.
46 Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
47 Asdód, ennek mezõvárosai és falui; Gáza, ennek mezõvárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
48 A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;
49 Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
50 Anáb, Estemót és Anim;
51 Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.
52 Aráb, Dúma és Esán;
53 Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
54 Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.
55 Maón, Karmel, Zif és Júta;
56 Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
57 Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.
58 Halhul, Béth-Czúr és Gedor;
59 Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.
60 Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.
61 A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;
62 Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.
63 De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiûzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.