Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 191 Ugyanebben az idõben, a mikor nem volt király Izráelben, mint jövevény
tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy Lévita, a ki ágyas nõt
szerzett magának Júda Bethlehemébõl.

2 Paráználkodék pedig nála az õ ágyasa és elméne tõle atyjának házához,
Júdának Bethlehemébe, és ott maradt négy hónapig.

3 Ekkor felkelvén az õ férje, utána ment, hogy lelkére beszéljen, [és]
hogy visszavigye õt. Szolgája és egy pár szamár volt vele. Az pedig
bevezette õt az õ atyjának házába, és mikor meglátta õt a leánynak
atyja, örvendve eléje ment.

4 És ott tartóztatá õt ipa, a leánynak atyja, és õ ott maradt nála három
napig, és ettek, ittak, és ott [is] háltak.

5 És mikor a negyedik napon reggel korán felkeltek, és õ felkészült, hogy
elmenjen, monda a leánynak atyja az õ vejének: Erõsítsd meg szívedet egy
falat kenyérrel, azután menjetek el.

6 És leültek, és mindketten együtt ettek és ittak, és monda a leány atyja
a férfiúnak: Gondold meg és hálj itt az éjjel és gyönyörködjék a te
szíved.

7 Mikor pedig felkelt az a férfiú, hogy elmenjen, addig marasztá õt az
ipa, hogy ott maradt [megint] éjszakára.

8 És felkelt azután az ötödik napon jókor reggel, hogy elmenjen, és monda
a leánynak atyja: Erõsítsd meg, kérlek, a te szívedet. És mulatozának,
míg elhanyatlék a nap, és [együtt] evének mindketten.

9 Ekkor felkele az a férfiú, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával; de
ipa, a leánynak atyja, így szólt hozzá: Ímé a nap már lehanyatlik, hogy
beesteledjék, azért háljatok meg itt; ímé nyugalomra hajlik a nap, hálj
itt, és gyönyörködjék a te szíved; holnap aztán készüljetek fel jókor
reggel a ti útatokra, és menj el sátorodba.

10 De a férfiú nem akart [ott] meghálni, és felkelt és elment, és egész
Jebusig jutott, - ez Jeruzsálem. Egy pár megterhelt szamár és ágyasa
volt vele.

11 Mikor pedig Jebus mellett voltak, a nap már igen alászállott, és monda a
szolga az õ urának: Jerünk és térjünk be a Jebuzeusok e városába, és
háljunk ott.

12 És monda néki az õ ura: Ne térjünk be az idegenek városába, a hol senki
sincs az Izráel fiai közül, inkább menjünk el Gibeáig.

13 És monda az õ szolgájának: Siess, és menjünk e két hely valamelyikébe,
és háljunk vagy Gibeában, vagy Rámában.

14 És tovább vonultak, és elmenének, és a nap Gibea mellett ment le
felettök, a mely Benjáminé.

15 És oda tértek, hogy bemenjenek és megháljanak Gibeában. Mikor pedig oda
bement, leült a város piaczán, mert nem volt senki, a ki õket házába
behívná éjszakára.

16 És ímé egy öreg ember jöve a munkából a mezõrõl [késõ] estve. Ez a
férfiú az Efraim hegységérõl való volt, és [csak] jövevény Gibeában, míg
a helynek lakói Benjáminiták voltak.

17 És mikor felemelte szemeit, és meglátta azt az utas embert a város
piaczán, monda az öreg ember néki: Hová mégy és honnan jösz?

18 Ez pedig monda néki: Megyünk Júda Bethlehemébõl az Efraim hegység
oldaláig, a honnan való vagyok. Júda Bethlehemében voltam és most az Úr
házához megyek, és nincsen senki, a ki házába fogadna engem.

19 Pedig szalmánk és abrakunk is van szamaraink számára, és kenyerem és
borom is van a magam és a te szolgálód és emez ifjú számára, ki
szolgáddal van, [úgy] hogy semmiben sem szûkölködünk.

20 Ekkor monda a vén ember: Békesség néked! Mindarra, a mi nélkül csak
szûkölködöl, nékem lesz gondom. Csak nem hálsz itt az utczán?!

21 És elvezette õt az õ házához és abrakot adott az õ szamarainak. Azután
megmosták lábaikat, és ettek és ittak.

22 És mikor vígan laknának, ímé a város férfiai, a Béliál fiainak emberei,
körülvették a házat, és az ajtót döngetve, mondának az
öreg embernek, a ház urának, mondván: Hozd ki azt a férfiút, a ki
házadhoz jött, hogy ismerjük meg õtet.

23 És kiment hozzájuk az a férfiú, a háznak ura és monda nékik: Ne,
atyámfiai, ne cselekedjetek ilyen gonoszt, minekutána az a férfiú az én
házamhoz jött, ne tegyétek [vele] azt az alávaló dolgot.

24 Ímé itt van hajadon leányom és az õ ágyasa, ezeket hozom ki néktek, és
ezeket nyomorgassátok, és tegyétek velök azt, a mit csak tetszik, csak e
férfiúval ne cselekedjétek azt az alávaló dolgot.

25 A férfiak azonban nem akartak reá se hallgatni. Ekkor [kézen] fogta az a
férfiú az õ ágyasát, és kivitte nékik az utczára. Ezek pedig
megszeplõsíték õt, és gonoszul élének vele egész éjszaka reggelig, és
csak mikor feltetszett a hajnal, akkor bocsátották el.

26 És elment az asszony virradat elõtt és reggel ott rogyott össze annak a
férfiúnak háza ajtajánál, a melyben az õ ura volt reggelig.

27 Mikor pedig felkelt az õ ura reggel, és kinyitotta a ház ajtaját, és
kiment, hogy útnak induljon, ímé az asszony, az õ ágyasa, ott feküdt
elterülve a ház ajtaja elõtt, és kezei a küszöbön.

28 És monda néki: Kelj fel és menjünk el. De az nem felelt néki. Ekkor
feltette õt a szamárra, és felkelt a férfiú, és elment hazájába.

29 És mikor hazaért, kést vett elõ, és megfogta ágyasát, és tagról-tagra
szétvagdalta õt tizenkét darabba, és szétküldözte Izráel minden
határába.

30 Lõn pedig, hogy mindenki, a ki ezt látta, azt mondotta: Nem történt és
nem láttatott ehhez hasonló dolog, mióta csak feljöttek az Izráel fiai
Égyiptomnak földébõl mind e mai napig. Gondolkodjatok e dolog felõl,
tartsatok tanácsot és beszéljétek meg.