Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 71 Felkele pedig jó reggel Jerubbaál - ez Gedeon - és az egész nép, mely
vele volt, és táborba szállának a Haród kútjánál, és a Midián tábora
tõle északra volt, a Moré halomtól fogva, a völgyben.

2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe
adhatnám Midiánt; Izráel [még] dicsekednék velem szemben, mondván: Az én
kezem szerzett szabadulást nékem!

3 Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván: A ki fél és retteg,
térjen vissza, és menjen el a Gileád hegységrõl. És visszatérének a nép
közül huszonkétezeren, és [csak] tizezeren maradának [ott.

4 És monda az Úr Gedeonnak: Még ez a nép is sok; vezesd õket le a vízhez,
és ott megpróbálom õket néked, és a melyikrõl azt mondom néked: Ez
menjen el veled, az menjen el veled; de bármelyikrõl azt mondom: Ez ne
menjen el veled, az ne [is] menjen.

5 És levezette a népet a vízhez, és monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, a
kik nyelvökkel nyalnak a vízbõl, mint a hogyan nyal az eb, állítsd
külön, valamint azokat is, a kik térdeikre esnek, hogy igyanak.

6 És lõn azoknak száma, a kik kezökkel szájokhoz [véve] nyaldosák a
[vizet,] háromszáz férfiú; a nép többi része pedig mind térdre esve
ivott.

7 És monda az Úr Gedeonnak: E háromszáz férfiú által
szabadítlak meg titeket, a kik nyaldosták vala [a vizet,] és adom
Midiánt kezedbe; a többi nép pedig menjen el, kiki a maga helyére.

8 És õk kezökbe vevék a népnek útravalóját és kürtjeit. Az Izráel [többi]
férfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlékába, és [csak] a
háromszáz férfiút tartotta meg. A Midián tábora pedig alatta feküdt a
völgyben.

9 És monda néki az Úr azon az éjszakán: Kelj fel, menj alá a táborba, mert
kezedbe adtam õket.

10 Ha pedig félsz lemenni, menj le te és Púra, a te szolgád a táborba.

11 És hallgasd meg, mit beszélnek, hogy annakutána megerõsödjenek a te
kezeid, és menj alá a táborba. És lement õ és Púra, az õ szolgája a
fegyveresek szélsõ részéhez, a kik a táborban voltak.

12 És a Midiániták és az Amálekiták és a Napkeletiek minden fiai [úgy]
feküdtek a völgyben, mint a sáskák sokasága, és tevéiknek nem volt száma
sokaságuk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partján van.

13 Mikor pedig Gedeon [oda] ment, ímé az egyik férfiú [épen] álmát beszélte
el a másiknak, és monda: Ímé álmot álmodtam, hogy egy sült árpakenyér
hengergett alá a Midiániták táborára, és mikor a sátorig jutott,
megütötte azt, úgy hogy eldõlt, és felfelé fordította azt, és a sátor
ledõlt.

14 A másik aztán felele és monda: Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás
fiának, az Izráelbõl való férfiúnak fegyvere, az õ kezébe adta az Isten
Midiánt és egész táborát.

15 És mikor hallotta Gedeon az álomnak elbeszélését és annak magyarázatát,
meghajtá magát, és visszatére az Izráel táborába, és monda: Keljetek
fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midián táborát.

16 És a háromszáz embert három csapatba osztá el, és mindeniknek kezébe
egy-egy kürtöt adott, és üres korsókat és fáklyákat e korsókba.

17 És monda nékik: Én reám vigyázzatok, és úgy cselekedjetek. És ímé én
bemegyek a tábornak szélibe, és akkor, a mint én cselekszem, [ti is] úgy
cselekedjetek.

18 Ha én a kürtbe fúvok és mindazok, a kik velem vannak, akkor ti is
fújjátok meg a kürtöket az egész tábor körül, és ezt kiáltsátok: az
Úrért és Gedeonért!

19 És leméne Gedeon, és az a száz férfiú, a ki vele volt, a tábor széléhez
a középsõ éjjeli õrség kezdetén, a mikor épen az õrség felváltatott, és
kürtölének a kürtökkel és összetörék a korsókat, a melyek kezökben
[valának.]

20 És kürtölt [mind] a három csapat a kürtökkel, és összetörték a korsókat,
és balkezükben tartották a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtöket,
hogy kürtöljenek, és kiáltának: Fegyverre! Az Úrért és Gedeonért!

21 És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. Erre az egész tábor
futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült.

22 És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-
kinek fegyverét az õ felebarátja ellen az egész táborban, és egész Béth-
Sittáig futott a tábor, Czererah felé, Abelmehola határáig, Tabbathon
túl.

23 És egybegyûjtettek az Izráel férfiai Nafthaliból, Áserbõl és az egész
Manassébõl, és úgy ûzék a Midiánitákat.

24 És követeket külde Gedeon az egész Efraim hegységbe, [ezt ]izenvén:
Jõjjetek alá a Midiániták ellen és foglaljátok el elõttök a vizeket
Béthbaráig, és a Jordánt. És egybegyûle Efraimnak minden férfia, és
elzárák a vizeket Béthbaráig, és a Jordánt [is].

25 És elfogák Midiánnak két fejedelmét, Orebet
és Zéebet, és megölék Orebet az Oreb kõszikláján, és Zéebet megölék a
Zéeb pajtájában, és ûzték a Midiánitákat. Orebnek és Zéebnek fejét pedig
elvivék Gedeonnak a Jordánon túl.