Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 101 Támada pedig Abimélek után az Izráel megszabadítására Thóla, Puának, a
Dodó fiának fia, Issakhár nemzetségébõl való, a ki Sámirban lakott, az
Efraim hegységben.

2 És bíráskodék Izráelben huszonhárom esztendeig, és meghala, és
eltemetteték Sámirban.

3 Õ utána következett Jáir, a gileádbeli, és
ítélé Izráelt huszonkét esztendeig.

4 Ennek harmincz fia volt, kik harmincz szamárcsikón nyargaltak, és volt
nékik harmincz városuk, melyeket mind e mai napig Jáir faluinak
neveznek, melyek Gileád földén vannak.

5 És meghalt Jáir, és eltemetteték Kámonban.

6 De az Izráel fiai újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei elõtt, mert
szolgáltak a Baáloknak és Astarótnak, és Sziria isteneinek, és Sidon
isteneinek, és Moáb isteneinek, és az Ammon fiai isteneinek, és a
Filiszteusok isteneinek, és elhagyták az Urat, és nem szolgáltak néki.

7 Felgerjedett azért az Úrnak haragja Izráel ellen, és adá õket a
Filiszteusoknak és az Ammon fiainak kezökbe.

8 És [ezek] szorongatták és nyomorgatták az Izráel fiait attól az évtõl
[fogva] tizennyolcz esztendõn keresztül, Izráelnek minden fiait a kik a
Jordánon túl valának az Emoreusoknak földén, mely Gileádban van.

9 És átkeltek az Ammon fiai a Jordánon, hogy hadakozzanak Júda és Benjámin
ellen és az Efraim háza ellen, és felette igen szorongattaték az Izráel.

10 Akkor az Úrhoz kiáltottak az Izráel fiai, mondván: Vétkeztünk te
ellened, mert elhagytuk a mi Istenünket, és szolgáltunk a Baáloknak.

11 Az Úr pedig monda az Izráel fiainak: Nemde én szabadítottalak-é meg
benneteket az Égyiptombeliektõl, az Emoreusoktól, az Ammon fiaitól, a
Filiszteusoktól,

12 És a Sidonbeliektõl, az Amálekitáktól és a Maonitáktól, mikor titeket szorongattak, és ti én hozzám kiáltottatok,
megszabadítottalak titeket az õ kezökbõl?

13 És ti [mégis] elhagytatok engem, és idegen isteneknek szolgáltatok;
annakokáért többé nem szabadítlak meg titeket ezután.

14 Menjetek és kiáltsatok azokhoz az istenekhez, a kiket választottatok,
szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságtoknak idején.

15 Felelének pedig az Izráel fiai az Úrnak: Vétkeztünk, cselekedjél úgy
velünk, a mint jónak látszik a te szemeid elõtt, csak most az egyszer
szabadíts [még] meg, kérünk!

16 És elvetették maguktól az idegen isteneket, és szolgáltak az Úrnak. És
megesett az õ szíve az Izráel nyomorúságán.

17 És összegyülekeztek az Ammon fiai, és táborba szállottak Gileádban, és
összegyûltek az Izráel fiai [is], és Mispában táboroztak.

18 És Gileád népe és fejedelmei egyik a másikától kérdezgették: Ki az a
férfiú, a ki megkezdi a harczot az Ammon fiai ellen? Legyen az feje
Gileád összes lakóinak!