Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 91 És elméne Abimélek, a Jerubbaál fia Sikembe, az õ anyjának atyjafiaihoz,
és beszélt velök, valamint az õ anyja atyjának egész nemzetségével,
mondván:

2 Mondjátok meg, kérlek, Sikem minden férfiának hallatára, melyik jobb
néktek, hogy hetven férfiú uralkodjék-é rajtatok, Jerubbaálnak minden
fia, [vagy] pedig [csak] egy ember uralkodjék felettetek? És
emlékezzetek meg [arról], hogy én a ti csontotok és a ti testetek
vagyok.

3 És elmondották anyjának testvérei róla mind e beszédeket Sikem minden
férfiainak füle hallatára, és Abimélek felé hajlott az õ szívök, mert
azt mondák: Atyánkfia õ!

4 És adának néki hetven ezüst [pénzt] a Baál-Beritnek házából, és ezzel
[holmi] henyélõ és hiábavaló embereket fogadott magának Abimélek, a kik
õt követék.

5 És elméne atyjának házához Ofrába, és megölé testvéreit, Jerubbaál
fiait, a hetven férfiút egy kövön, és csak Jóthám maradt meg,
Jerubbaálnak legkisebb fia, mert ez elrejtõzött.

6 És összegyülekezék Sikemnek egész polgársága, és Millónak egész háza, és
elmenének és királylyá választák Abiméleket az alatt a magas tölgy
alatt, a mely Sikemben [áll.]

7 Mikor pedig [ezt] elbeszélték vala Jóthámnak, elment és megállott a
Garizim hegy tetején, és nagy felszóval kiálta, [és így] szóla hozzájuk:
Hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten!

8 [Egyszer] elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válaszszanak magoknak,
és mondának az olajfának: Uralkodjál felettünk!

9 De az olajfa [így] felelt nékik: Elhagyjam az én kövérségemet, a
melylyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy ingadozzam a
fák felett?

10 Akkor a fügefának szólottak a fák: Jer el te, [és] uralkodjál rajtunk!

11 De a fügefa [is] azt mondta nékik: Elhagyjam-é édességemet és jó
gyümölcseimet, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett?

12 Azután a szõlõtõnek mondák a fák: Jer el te, uralkodjál rajtunk.

13 Azonban a szõlõtõ [is] azt mondta nékik: Elhagyjam-é mustomat, a mely
isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák
felett?

14 Mondának végre a fák mindnyájan a galagonyabokornak: Jer el te,
uralkodjál mi rajtunk.

15 És monda a galagonyabokor a fáknak: Ha igazán királylyá kentek engem
magatok felett, jõjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban: [de] hogyha
nem, jõjjön tûz ki a galagonyabokorból, és égesse meg a Libanonnak
czédrusait.

16 Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedtetek-é, hogy Abiméleket
tettétek királylyá, és jól cselekedtetek-é Jerubbaállal és házanépével,
és úgy bántatok-é vele, a mint megérdemelte?

17 Mert érettetek harczolt atyám, és még életével [is] semmit nem
gondolván, mentett meg titeket a Midiánnak kezébõl.

18 Ti pedig most felkeltetek az én atyámnak háza ellen, és megöltétek
gyermekeit, hetven férfiút egy kövön, és királylyá választottátok Sikem
férfiai felett Abiméleket, az õ szolgálójának fiát, mert atyátokfia!

19 Ha igazán és becsületesen cselekedtetek Jerubbaállal és az õ házával a
mai napon, örüljetek Abiméleknek, és örüljön õ is néktek;

20 De hogyha nem, jõjjön tûz ki Abimélekbõl, és emészsze meg Sikem férfiait
és Milló házát, és származzék tûz Sikem férfiaiból és Milló házából, és
emészsze meg Abiméleket!

21 És elfutott Jóthám, és elmenekült, és elment Beérbe az õ atyjafia,
Abimélek elõl, és ott telepedett meg.

22 Mikor pedig uralkodék Abimélek Izráel felett három esztendeig:

23 Egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és
pártot ütöttek Sikem férfiai Abimélek ellen,

24 Hogy eljõjjön a Jerubbaál hetven fián elkövetett kegyetlenség
[büntetése,] és szálljon az õ vérök Abimélekre, testvérökre, a ki
megölte õket, és Sikem férfiaira, a kik az õ kezeit megerõsítették, hogy
megölje az õ atyjafiait.

25 És lest vetének néki a Sikem férfiai a hegyeknek tetején, és kiraboltak
mindenkit, a ki elment mellettök az úton, mely dolgot megmondák
Abiméleknek.

26 És eljött Gaál, Ebed fia és az õ atyjafiai, és bementek Sikembe, és
bízának õ hozzá Sikem férfiai.

27 Annyira, hogy kimenvén a mezõre, leszüretelték szõlõiket, [mindjárt] ki
is taposták, és örömünnepet ültek, és bementek az õ istenöknek házába,
és ettek és ittak, és szidalmazták Abiméleket.

28 És monda Gaál, Ebed fia: Kicsoda Abimélek és kicsoda Sekem, hogy
szolgáljunk néki? Nem Jerubbaál fia-é õ, és [nem] Zebul-é az õ
kormányzója? Ti szolgáljátok Hámornak, Sekem atyjának férfiait; de miért
szolgálnánk mi?

29 Csak volna az én kezemben e nép, [majd] elûzném Abiméleket. És monda
Abiméleknek: Öregbítsd meg seregedet, és jõjj ki!

30 Mikor pedig meghallotta Zebul, a városnak kormányzója, Gaálnak, az Ebed
fiának beszédit, nagy haragra gyulladt,

31 És követeket küldött Abimélekhez Thormába, [ezt] izenvén: Ímé Gaál, az
Ebed fia és az õ testvérei Sikembe jöttek, és fellázítják a várost te
ellened.

32 Most azért készülj fel éjszaka, te és a te néped, mely veled van, és
állj lesbe a mezõn.

33 És reggel, napfelköltekor korán kelj fel, és törj a városra, és mikor õ
és az õ népe kivonul ellened: cselekedjél vele a szerint, a mint akarod.

34 És felkelt Abimélek és az egész nép, a mely vele volt, éjszaka, és lesbe
állottak Sikem ellen négy csapatban.

35 És kijött Gaál, az Ebed fia és megállott a város kapujának nyílásában.
És felkelt Abimélek is, meg a nép is, mely vele volt, a lesbõl.

36 És a mint meglátta Gaál a csapatot, monda Zebulnak: Ímé nép jõ alá a
hegyeknek tetejérõl. Zebul pedig monda néki: A hegyek árnyékát nézed
férfiaknak.

37 De Gaál [csak] folytatta beszédét, és monda: Ímé [egy másik] csapat meg
az ország közepébõl jõ alá; a [harmadik] csapat pedig a jós-tölgyfa
útján jõ.

38 Ekkor monda néki Zebul: Hol van most szád, melylyel mondád: Kicsoda
Abimélek, hogy szolgáljunk néki? Nem ez a nép-é az, a melyet
kisebbítettél? No, most vonulj ki ellene, és harczolj vele.

39 És kivonult Gaál Sikem polgárainak élén, és megütközött Abimélekkel.

40 De Abimélek megfutamította, úgy hogy elmenekült elõle, és sok sebesült
elesett a kapu bejáratáig.

41 Abimélek pedig Arumában maradt, és Zebul elûzte Gaált és atyjafiait,
hogy ne lakjanak Sikemben.

42 És lõn, hogy másnap kiméne a nép a mezõre, és megmondák Abiméleknek.

43 És az vette az õ népét, és három csapatra osztotta el, és lesbe állott a
mezõn; és látta, hogy ímé a nép jõ ki a városból. Rájok támadt, és
megverte õket.

44 És Abimélek és az a csapat, a mely vele volt, megtámadta és megszállotta
a város kapuját; [a másik] két csapat pedig megtámadta mind a mezõn
levõket, és megverte õket.

45 És Abimélek egész nap vívta a várost, mígnem bevette a várost, és a
népet, mely benne volt, leölte: a várost pedig lerombolta, és behinté azt sóval.

46 Mikor pedig [ezt] meghallották Sikem tornyának minden férfiai, az El-
Berith [isten] házának várába mentek.

47 És mikor Abiméleknek elmondották, hogy Sikem tornyának minden férfiai
[ott] gyûltek össze:

48 Felment Abimélek a Sálmon hegyére, õ és az egész nép, mely vele volt, és
fejszét vett kezébe, és faágakat vágott le, és azokat felszedte, és
vállára rakta, és monda a népnek, a mely vele volt: A mit láttatok, hogy
cselekedtem, ti is azt tegyétek gyorsan, mint én.

49 Erre az egész népbõl kiki vágott magának ágakat, és követték Abiméleket,
és lerakták [a fát] a vár körül, és tûzzel rájuk gyujtották a várat, úgy
hogy meghaltak a Sikem tornyának minden férfiai, közel ezer férfi és
asszony.

50 Abimélek pedig elment Thébesbe, és táborba szállott Thébes ellen, és
bevette azt.

51 De egy erõs torony volt a város közepén, és oda menekült minden férfi és
asszony, és a városnak minden lakosa; [ezt] magukra zárták, és a
toronynak padlására mentek fel.

52 És Abimélek oda ment a toronyig, és ostrom alá vette azt, és egészen a
torony ajtajáig közeledett, hogy azt tûzzel égesse fel.

53 Akkor egy asszony egy malomkõdarabot gördített le
Abimélek fejére, és bezúzta koponyáját.

54 Ki mindjárt oda hívta fegyverhordozó apródját, és monda néki: Vond ki
kardodat, és ölj meg engem, hogy ne mondják felõlem: Asszony ölte meg
õt! És keresztülszúrta õt az apród, és meghalt.

55 Mikor pedig az Izráel férfiai látták, hogy Abimélek meghalt, kiki
visszatért a maga helyére.

56 Így fizetett meg Isten Abiméleknek azért a gonoszságért, melyet atyja
ellen elkövetett, hogy megölte hetven testvérét.

57 És a Sikem férfiainak fejére is visszahárított Isten minden rosszat, és
reájuk szállott Jóthámnak, a Jerubbaál fiának átka.