Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 121 Összegyûlének pedig az Efraim férfiai, és általmenének északra, és
mondának Jeftének: Miért szállottál harczba az Ammon fiaival, és [miért]
nem hívtál minket is, hogy menjünk veled? [Most azért] a te házadat
megégetjük te veled együtt tûzzel.

2 És monda Jefte nékik: Nagy háborúságunk volt, nékem és az én népemnek,
az Ammon fiaival: és hívtalak titeket; de ti nem szabadítottatok meg
engem az õ kezökbõl.

3 És a mikor láttam, hogy ti nem [akartok] segíteni, koczkára vetém saját
életemet, és általmenék az Ammon fiai ellen, az Úr pedig kezembe adta
õket. És most miért jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok én ellenem?

4 És [ekkor] egybegyûjté Jefte Gileádnak minden férfiait, és megtámadta
Efraimot, és megverték Gileád férfiai Efraimot, mert azt mondották:
Efraim szökevényei vagytok ti, kik Gileádban, Efraim és Manassé között
[laktok.]

5 És elfoglalák a Gileádbeliek Efraim elõtt a Jordán réveit, és lõn, hogy
mikor az Efraim közül való menekülõk azt mondják vala: Hadd menjek
által: azt kérdezték tõlük a gileádbeli férfiak Efraimbeli vagy-é? És
[ha az azt] mondotta: nem!

6 Akkor azt mondák néki: Mondd: Sibboleth! És ha Szibbolethet mondott,
mert nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták õt és
megölték a Jordán réveinél, és elesett ott abban az idõben az
Efraimbeliek közül negyvenkétezer.

7 Ítélé pedig Jefte Izráelt hat esztendeig, és meghalt Jefte, a
Gileádbeli, és eltemetteték Gileád egyik városában.

8 És ítélé õ utána az Izráelt Ibsán, ki Bethlehembõl való volt.

9 Ennek harmincz fia volt és harmincz leányt házasított ki, és harmincz
leányt hozott be kivül az õ fiainak, és itélé Izráelt hét esztendeig.

10 És meghala Ibsán, és eltemetteték Bethlehemben.

11 És bíráskodék õ utána Élon Izráelben, ki a Zebulon nemzetségébõl való
volt, és ítélé Izráelt tíz esztendeig.

12 És meghalt Élon, a Zebulonbeli, és eltemetteték Ajalonban, Zebulon
földén.

13 Õ utána pedig Abdon bíráskodott Izráelben, a Pireathonita Hillel fia.

14 Ennek negyven fia és harmincz unokája volt, kik hetven szamárcsikón
nyargaltak, és ítélte Izráelt nyolcz esztendeig.

15 És meghalt Abdon, a Pireathonita Hillel fia, és eltemetteték
Pireathonban, Efraim földén, az Amálekiták hegységén.