Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 131 Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei elõtt,
azért az Úr õket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.

2 És élt [ebben az idõben] egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségébõl való,
névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.

3 És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most
magtalan vagy,
és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.

4 Azért most megójjad magad, és ne igyál se
bort, se [más] részegítõ italt, és ne egyél semmi tisztátalant.

5 Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz [az] a
gyermek anyjának méhétõl fogva, és õ kezdi [majd] megszabadítani Izráelt
a Filiszteusok kezébõl.

6 És elment az asszony, és elbeszélte [ezt] férjének, mondván: Istennek
egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten
angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg [sem mertem]
kérdezni, hogy honnan való, és õ sem mondotta meg nékem a nevét.

7 És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se
bort, se [más] részegítõ italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél,
mert Istennek szentelt lesz [az] a gyermek, anyja méhétõl fogva halála
napjáig.

8 Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek
amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jõjjön el ismét hozzánk, és
tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendõ gyermekkel.

9 És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint
eljött az asszonyhoz, mikor az a mezõn ült, és az õ férje Manoah nem
volt vele.

10 Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda
néki: Ímé megjelent nékem az a férfiú, a ki a multkor hozzám jött.

11 És felkelt, és elment Manoah az õ felesége után, és mikor odaért [ahhoz]
a férfiúhoz, monda néki: Te vagy-é az a férfiú, a ki ez asszonynyal
beszéltél? És monda: Én vagyok.

12 És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel,
és mit cselekedjék õ?

13 Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak: Mindentõl, a mit [csak]
mondottam az asszonynak, õrizkedjék.

14 Mindabból, a mi csak a bor[termõ] szõlõbõl származik, ne egyék, és bort
és [más] részegítõ italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék.
Mindazt, a mit parancsoltam néki, tartsa meg.

15 És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged,
hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.

16 De az Úrnak angyala így szólt Manoáhhoz: Ha megmarasztasz [is, ]nem
eszem kenyeredbõl, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert
Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.

17 És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha [majd]
beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.

18 És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezõsködöl nevem után, a mely
olyan csodálatos?

19 Mikor aztán Manoah a kecskegödölyét és ételáldozatot vette, és megáldozá
azt egy sziklán az Úrnak: csodadolgot cselekedék Manoahnak és
feleségének szeme láttára:

20 Tudniillik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár
lángjában felszállott az Úrnak angyala. Mikor pedig ezt meglátták Manoah
és az õ felesége, arczczal a földre borultak.

21 És többé nem jelent meg az Úrnak angyala Manoáhnak és feleségének. Ekkor
tudta meg Manoah, hogy az Úrnak angyala volt az.

22 És monda Manoah az õ feleségének: Meghalván meghalunk, mert az Istent láttuk.

23 Akkor monda néki az õ felesége: Ha meg akart volna ölni az Úr minket,
nem fogadta volna el kezünkbõl az egészen égõáldozatot és az
ételáldozatot, és nem mutatta volna nékünk mindezeket, sem pedig nem
hallatott volna velünk ilyeneket.

24 És szült az asszony fiat, és nevezé annak nevét Sámsonnak, és felnevekedék a gyermek, és megáldá õt az Úr.

25 És kezdé az Úrnak lelke õt indítani a Dán táborában, Czóra és Estháol
között.