Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 141 És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nõt Timnátban a Filiszteusok
lányai közül.

2 És mikor [haza]ment, elbeszélte [ezt] atyjának és anyjának, és monda:
Egy nõt láttam Timnátban a Filiszteusok leányai között, most azért
vegyétek õt nékem feleségül.

3 És monda néki az õ atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az
én egész népemnek leányai között nõ, hogy te elmégy, hogy feleséget végy
a körülmetéletlen Filiszteusok közül? És monda Sámson az õ atyjának: Õt
vegyed nékem, mert [csak] õ kedves az én szemeim elõtt.

4 Az õ atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy õ
alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az idõben a
Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

5 És lement Sámson az õ atyjával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak
szõlõhegyéhez értek, íme [egy] oroszlánkölyök [jött] ordítva elébe.

6 És felindítá õt az Úrnak lelke, és [úgy] kettészakasztá azt, mint a
hogyan kettészakasztatik a gödölye; pedig semmi sem volt kezében. De
atyjának és anyjának nem mondta el, a mit cselekedett.

7 És mikor leérkezett, beszélt a nõvel, a ki kedves volt Sámson szemei
elõtt.

8 Mikor pedig egynéhány nappal azután visszatért, hogy õt hazavigye,
lekerült, hogy megnézze az oroszlánnak holttestét: hát íme egy raj méh
volt az oroszlánnak tetemében, és méz.

9 És kiszedte azt markaiba, és a mint ment-mendegélt, eszegetett belõle,
és mikor hazaért atyjához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is
ettek; de nem mondta meg nékik, hogy az oroszlán holttetemébõl vette ki
a mézet.

10 És azután lement az õ atyja [ahhoz] a nõhöz, és Sámson lakodalmat
tartott ott, mert úgy szoktak cselekedni az ifjak.

11 Mikor pedig meglátták õt a [Filiszteusok,] harmincz társat adtak mellé,
hogy legyenek õ vele.

12 És monda nékik Sámson: Hadd vessek elõtökbe egy találós mesét, ha azt
megfejtitek nékem a lakodalom hét napja alatt és kitaláljátok; adok
néktek harmincz inget és harmincz öltözõ ruhát;

13 De ha nem tudjátok megfejteni, ti adtok nékem harmincz inget és harmincz
öltözõ ruhát. Azok pedig mondának néki: Add elõ találós mesédet, hadd
halljuk.

14 Õ pedig monda nékik: &Az evõbõl étek jött ki &S az erõsbõl édes jött ki.
&De nem tudták a találós mesét megfejteni három egész napon át.

15 Lõn annakokáért heted napon, mondának Sámson feleségének: Vedd reá
férjedet, hogy fejtse meg nékünk a találós mesét, hogy valamiképen meg
ne égessünk téged és a te atyádnak házát tûzzel; [vagy] azért hívtatok
[ide] minket, hogy koldussá tegyetek bennünket, vagy nem?

16 És sírt a Sámson felesége õ elõtte, és monda: Bizony te gyûlölsz engem,
és nem szeretsz. Egy találós mesét vetettél az én népem fiai elé és
nékem sem fejtetted meg. Õ pedig monda néki: Íme még atyámnak és
anyámnak sem mondtam meg, hát néked mondanám meg?

17 Az pedig hét napon át sírdogált elõtte, a meddig a lakodalom tartott.
[Végre] a hetedik napon megmondá néki, mert [folyvást] zaklatta õt. Õ
pedig [aztán] megfejté a találós mesét népe fiainak.

18 És mondának néki a város férfiai a hetedik napon, mielõtt még a nap
lement volna: Mi édesebb, mint a méz, &És mi erõsebb, mint az oroszlán?
&Ki monda nékik: Ha nem az én üszõmön szántottatok volna, &Mesém [soha]
ki nem találtátok volna.

19 Ekkor felindítá õt az Úrnak lelke, és elment Askelonba, és megölt
közülök harmincz férfiút, és elvette ruhájukat és azoknak adta ez öltözõ
ruhákat, a kik a találós mesét megoldották. És felgerjedett haragjában
elment az õ atyjának házához.

20 A Sámson felesége pedig férjhez ment az õ egyik társához, a kit
társaságába vett vala.