Remove Ads

Hungarian Bible

Font


Birák 151 Lõn pedig néhány nap múlva, a búzaaratásnak idejében, meglátogatta
Sámson az õ feleségét, egy kecskegödölyét [vivén] néki, és monda:
Bemegyek az én feleségemhez a hálóházba. De nem hagyá õt bemenni az õ
atyja.

2 És monda annak atyja: Azt gondoltam, hogy gyûlölve gyûlölöd õt, azért
odaadtam õt a te társadnak; de hát vajjon húga nem szebb-é nálánál?
Legyen õ helyette most az a tied.

3 És monda néki Sámson: Teljesen igazam lesz most a Filiszteusokkal
szemben, ha kárt okozok nékik.

4 És elment Sámson, és összefogdosott háromszáz rókát, és csóvákat vévén,
a [rókák] farkait egymáshoz kötözé, és egy-egy csóvát tett [minden] két
[rókának] farka közé.

5 És meggyújtá tûzzel a csóvákat, és beeresztette azokat a Filiszteusok
gabonájába, és felgyújtá a gabonakalangyákat, az álló vetéseket, a
szõlõket és az olajfaerdõket.

6 Akkor mondának a Filiszteusok: Ki cselekedte ezt? És mondák: Sámson,
Thimneus veje, mert elvette [tõle] az õ feleségét, és adta azt az õ
társának. Felmenének annakokáért a Filiszteusok, és megégeték az
asszonyt és annak atyját tûzzel.

7 Sámson pedig monda nékik: Bátor ezt cselekedtétek, mégis addig nem
nyugszom meg, míg bosszúmat ki nem töltöm rajtatok.

8 És megverte õket keményen válluktól tomporukig, és lement és lakott
Ethamban, a sziklabarlangban.

9 A Filiszteusok pedig felmentek, és megszállották Júdát, és Lehiben
telepedtek le.

10 Akkor mondának a Júda férfiai: Miért jöttetek fel ellenünk? Azok pedig
mondának: Sámsont megkötözni jöttünk fel, hogy úgy cselekedjünk vele,
mint õ cselekedett mi velünk.

11 Ekkor háromezer ember ment le Júdából Ethamba, a sziklabarlanghoz, és
monda Sámsonnak: Nem tudod-é, hogy a Filiszteusok uralkodnak mi rajtunk?
Miért cselekedted ezt velünk? Õ pedig monda nékik: A miképen cselekedtek
õk velem, én is úgy cselekedtem velök.

12 És mondának néki: [Azért] jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a
Filiszteusok kezébe adjunk téged. Sámson pedig monda nékik: Esküdjetek
meg nékem, hogy ti nem rohantok reám.

13 És azok felelének néki, mondván: Nem! csak megkötözvén megkötözünk, és
kezökbe adunk; de nem ölünk meg téged. Azután megkötözték õt két új
kötéllel, és felvezették õt a kõszikláról.

14 És mikor Lehi felé közeledett, és a Filiszteusok [már] ujjongtak elébe:
felindítá õt az Úrnak lelke, és olyanok lettek a karján levõ kötelek,
mint a lenszálak, melyeket megperzsel a tûz és lemállottak a kötések
kezeirõl.

15 És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt,
és agyonvert vele ezer embert.

16 És monda Sámson: &Szamár állcsontjával seregeket seregre, &Szamár
állcsontjával ezer férfit vertem le.

17 És mikor ezt elmondotta, elvetette kezébõl az állcsontot, és elnevezé
azt a helyet Ramath-Lehinek.

18 Azután megszomjúhozék felette igen és felkiáltott az Úrhoz, és monda: Te
adtad szolgád kezébe ezt a nagy gyõzelmet, és most szomjan [kell]
meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom.

19 Akkor meghasítá Isten a zápfogat, mely az állcsontban volt, és víz
fakadt ki abból. Õ pedig ivott, ereje megtért, és megéledett. Azért
neveztetik a "segítségül hívás forrásának" [e hely] Lehiben mind e mai
napig,

20 És ítélé [Sámson] Izráelt a Filiszteusok idejében húsz esztendeig.